Politica privind protectia datelor cu caracter personal

POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Datele cu caracter personal prelucrate de SC BER’S NEW SOLUTIONS SRL.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, blocarea, arhivarea, stergerea sau distrugerea datelor.

In contextul rezervarii, intermedierii, ofertarii si comercializarii serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorii de afaceri comercializate de catre SC BER’S NEW SOLUTIONS SRL, si al mentinerii/dezvoltarii raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastra, va putem solicita anumite date cu caracter personal.

In acest sens, SC BER’S NEW SOLUTIONS SRL poate prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, locul de munca, numele companiei (daca este aplicabil), numarul de inregistrare TVA (daca este cazul)

2. Persoanele vizate

Persoanele vizate, ale caror date pot fi prelucrate de catre SC BER’S NEW SOLUTIONS SRL, exclusiv in scopul mai jos mentionat sunteti dumneavoastra, in calitate de calatori/ turisti/ beneficiari ai serviciilor de calatorie sau turistice, reprezentanti/ imputerniciti/ persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau institutiilor/ autoritatilor publice.

3. Scopurile colectarii datelor cu caracter personal

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatorele scopuri:
– Rezervarea, intermedierea, ofertarea si/sau comercializarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.;
– In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

4. SC BER’S NEW SOLUTIONS SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia tur-operatorilor, unitatilor de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale/sportive sau de alta natura, serviciilor de agrement sau calatoriilor de afaceri rezervate sau achizitionate de dumneavoastra, respectiv partenerilor de afaceri ai SC BER’S NEW SOLUTIONS SRL, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene,in cazul in care fara partajarea datelor dumneavoastra nu ati putea beneficia de toate aceste servicii mentionate mai sus) fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

5
.Destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal

Destinatarii datelor inseamna orice persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentie sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fara a se limita la: tur-operatori, unitati de cazare, transportatori, alte persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, a altor servicii turistice, desfasurarea evenimentelor culturale/sportive sau de alta natura, serviciilor de agrement sau calatoriilor de afaceri, autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre SC BER’S NEW SOLUTIONS SRL si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

6. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

In vederea realizarii scopului mentionat, SC BER’S NEW SOLUTIONS SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor SC BER’S NEW SOLUTIONS SRL, pana in momentul in care dumneavoastra sau reprezentantul legal/imputernicit al dvs., veti exercita dreptul de opozitie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care SC BER’S NEW SOLUTIONS SRL prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/imputernicit nu veti exercita dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre SC BER’S NEW SOLUTIONS SRL pe durata de timp prevazuta in procedurile interne SC BER’S NEW SOLUTIONS SRL si/sau vor fi distruse.

7. Drepturile persoanelor vizate

In relatia cu SC BER’S NEW SOLUTIONS SRL, dumneavoastra beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere a datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Dreptul de a fi informat inseamna ca aveti dreptul de a fi informat cu privire la modul in care datele dvs. sunt prelucrate si motivul prelucrarii.

Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care SC BER’S NEW SOLUTIONSSRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Prevederile mentionate nu se aplica in cazul in care decizia:

  • este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date;
  • este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
  • are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, SC BER’S NEW SOLUTIONS SRL poate:

  • fie sa perceapa o taxa rezonabila, tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii, sau pentru luarea masurilor solicitate;
  • fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. In acest scop, in Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

8. Exercitarea drepturilor dumneavoastra

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa SC BER’S NEW SOLUTIONS SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la adresa: Mun. Bucuresti, Bd. Unirii nr 72, Bl. J3C, tronson 2, Birou 101, sector 3, cod postal 030836 sau prin transmiterea unui e-mail catre data.protection@berstravel.ro

9Prin semnarea prezentului act, dumneavoastra confirmati ca ati citit, ati fost informat(a) corect, complet, ati luat cunostinta de continutul acestui document, il intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu:

–  faptul ca prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este specificata in legislatia in vigoare si in prezentul document va fi efectuata in scopul rezervarii, intermedierii, ofertarii si/sau comercializarii serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, desfasurarii evenimentelor culturale/sportive sau de alta natura, serviciilor de agrement sau calatoriilor de afaceri;

– faptul ca SC BER’S NEW SOLUTIONS SRL va prelucra datele dumneavoastra personale doar in masura in care acest demers este necesar scopului mentionat in prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre SC BER’S NEW SOLUTIONS SRL, puteti accesa site-ul www.holidayclub.ro sectiunea Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal.

10. CONSIMTAMANTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR (se va completa doar daca vor exista minori – beneficiari indirecti ai serviciilor contractate)

Subsemnatul(a), …………………………………………………………………………………………………………………..
in calitate de ………………………………………………………………………………………………………………………..
al minorului / minorilor ………………………………………………………………………………………………………..
in varsta de ………………………………… ani, prin prezenta consimt in numele sau (lor) ca SC BER’S NEW SOLUTIONS SRL sa poata prelucra datele cu caracter personal legate de numele si varsta minorului(lor), serie si numar pasaport / carte de identitate, in scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / biletelor de avion al caror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.

Prin semnarea prezentului contract confirm ca am citit, am fost informat(a) corect, complet, am luat cunostinta si inteleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protectia atat a datelor personale proprii, cat si protectia datelor personale ale minorului.